speaker-photo

Тони Чехларова

ръководител на секция „Образование по математика и информатика“ на ИМИ-БАН

Проф. Тони Чехларова е ръководител на секция „Образование по математика и информатика“ на ИМИ-БАН. Член е на международните мрежи STEM-PD-Net (от водещи европейски центрове за професионално развитие на учители по математика, информатика и природни науки), KeyCoNet. Участвала е в международни проекти като Dalest, InnoMathEd, Fibonacci, DynaMath, KeyCoMath (окачествен от Европейската комисия като "success story"), Mascil, Scientix (отличен като една от 100 най-значителни образователни иновации в международен контекст и един от първите 10 международни проекта, удостоен с такова отличие на международното изложение BETT 2017), STEM-PD-Net и др. Интересите ѝ са свързани с приложение на информационните технологии в образованието, изследователски подход, занимателна математика. Обучител по теми, свързани с приложението на информационните технологии в образованието, изследователски подход, занимателна математика, създаване и използване на дигитални учебни ресурси.