ЧСУ „Българско школо” е образователна институция, която цели изграждането на свободомислещи, отговорни и способни млади личности.

Неговите основатели си поставят за цел създаването на общност от щастливи деца, които с придобитите в училището знания, умения и възпитание ще бъдат по-успешни в своята жизнена реализация.

В центъра на вниманието на образователния процес в Школото е детето с неговите индивидуални умения и таланти, стимулирането им с оглед на личностното развитие на детето, стремежът към експериментиране, онагледяване на добрите примери в обществото, формирането на естетика на свободния човек, възпитаване в етичните принципи на свободното общество.

Училището отваря врати през 2002 г. През юли 2007 г. се прави първа копка на новия учебен комплекс „Българско школо”, който отваря врати през септември 2012 г. Площта на новата сграда е 11 200 кв.м. и 512 деца могат да се обучават целодневно в училището и в детската градина.

В класните стаи уроците се визуализират на мултимедийни дъски. Сградата разполага с просторна столова и локална кухня, която ежедневно осигурява топла и качествена храна на възпитаниците на училището.

Спортният комплекс включва: плувен басейн 25м, универсална спортна зала, открити игрища за футбол и баскетбол, открит тенис корт.

В училището се обучават 510 ученици, разпределени в паралелки от по средно 15 деца. Преподавателите са с висока квалификация и солиден опит в сферата на образованието. Политика на училището е да привлича и млади специалисти като ги подпомага за плавно навлизане в сферата на образованието.

Паралелно с успешните модели на работа и добрите традиции, които училището е изградило през годините, в него са застъпени и иновативни подходи и технологии, съобразени с новите образователни потербности и начини на възприятие на подрастващото поколение.

Философията на работа в „Българско школо“ отговаря на следните принципи:

  • Активно участие на ученика чрез практическо учене. Проектно базирано учене.
  • Преносимост на уменията.
  • Творческо мислене и критично мислене.
  • Самостоятелност.
  • Любопитство към света и знанието.
  • Откривателство. Всяка житейска ситуация предполага учене. То не се случва само в класната стая. За целта развиваме у учениците умения за осмисляне, самоанализ.
  • Високи резултати като естествено следствие от учебен процес, а не като самоцел.
  • Учебен процес, съдържащ принципите на въвличане на ученика и провокиране на любопитството му, окуражаване да експериментира, да търси информация, варианти, начини и хора, с помощта на които да достигне дадена учебна цел.
  • Работа в екип. Децата биват насърчавани да споделят идеите си и да допринасят за развитие на групови проекти.
  • Общност. Вярваме, че взаимното уважение, разбиране и честото откровено и градивно общуване с родителите ще допринесе както за напредъка на развитието на децата, така и за развитието на цялата училищна общност.
Учители
Деца в паралелка
Общо деца
+
Партньори