speaker-photo

Наталия Михалевска-поканена

Ръководител на програмата “Иновативни училища” МОН

Отговаря за провеждането на държавната политика, свързана с развитието на институциите от системата на предучилищното и училищното образование, като организира и координира дейностите по откриване, регистрация, преобразуване, промени, закриване, отписване и заличаване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.